Our Services

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

หลังจากเรียนจบและเริ่มต้นทำงาน ถือเป็นช่วงวัยของการเริ่มใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง เมื่อทำงานมาได้สักพัก หลายคนก็เข้าสู่สถานะการเป็นเสาหลักของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าที่ในฐานะของลูกที่ดีในการเลี้ยงดูบุพการี หรือในฐานะพ่อหรือแม่ของลูกเราเอง

ทุกคนต้องเริ่มมีวางแผนชีวิต มีหลักประกันให้กับชีวิตของตนเองและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเอง เพราะเหตุการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ภาระค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งหนี้สินคงค้างต่างๆ ของเราและครอบครัว ต้องตกเป็นความรับผิดชอบของคนในครอบครัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสามารถดูแลค่าใช้จ่ายและรับภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติหรือไม่

การทำประกันจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงของความมั่นคั่งให้กับครอบครัวและตัวเราเองชีวิต รูปแบบของประกันโดยภาพรวมแบ่งเป็น 5 ประเภท

แบบที่ 1 แบบชั่วระยะเวลา

เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วใช้เงินต้นทุนในการจ่ายเบี้ยต่ำที่สุด ที่สำคัญ แบบนี้ไม่มีมูลค่าของเงินสะสม

แบบที่ 2 แบบตลอดชีพ

เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วใช้เงินต้นทุนในการจ่ายเบี้ยไม่สูง ความคุ้มครองตลอดชีพ ที่สำคัญแบบนี้มูลค่าของเงินจะขึ้นอยู่กับกับการจ่ายเงินเข้ามาในระบบ และจำนวนปีที่ถือครอง สัญญาแบบนี้มี 4 ลักษณะคือ

     2.1 จ่ายเบี้ยตลอดชีพมีเงินปันผล 

     2.2 จ่ายเบี้ยแบบมีกำหนดระยะเวลามีเงินปันผล  

     2.3 จ่ายเบี้ยตลอดชีพไม่มีเงินปันผล 

     2.4 จ่ายเบี้ยแบบมีกำหนดระยะเวลาไม่มีเงินปันผล

*การคิดอัตราค่าความเสี่ยงภัยประกันชีวิตจะคิดตามอายุและความเสี่ยงที่สมัครในตอนแรก

แบบที่ 3 แบบสะสมทรัพย์

เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วต้องการออมเงินไปด้วย สัญญาแบบนี้มี 4 ลักษณะคือ

     3.1 มีเงินคืนระหว่างทาง เงินครบกำหนดสัญญา และมีเงินปันผล 

     3.2 มีเงินคืนระหว่างทาง เงินครบกำหนดสัญญาและไม่มีเงินปันผล

     3.3 ไม่มีเงินคืนระหว่างทาง เงินครบกำหนดสัญญา และมีเงินปันผล 

     3.4 มีเงินครบกำหนดสัญญาไม่มีเงินคืนระหว่างทางและไม่มีเงินปันผล

*การคิดอัตราค่าความเสี่ยงภัยประกันชีวิตจะคิดตามอายุและความเสี่ยงภัยที่สมัครในตอนแรก

แบบที่ 4 แบบบำนาญ

เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วต้องการวางแผนเงินได้หลังเกษียณอายุ ลักษณะของแบบจะมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับหลังเกษียณชัดเจน ทุนประกันจะไม่สูง การคิดตามมูลค่าเงินคืนที่ต้องการหลังเกษียณ และความเสี่ยงภัยที่สมัครในตอนแรก

แบบที่ 5 แบบ Unit Link

เป็นแบบที่ลูกค้าต้องการเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารการลงทุนในกองทุนรวมที่ทางบริษัทประกันนั้นๆมีอยู่ในกองทุน Unit Link การคิดอัตราค่าความเสี่ยงภัยประกันชีวิตจะคิดตามอายุในแต่ละปี และส่วนความเสี่ยงภัยจะพิจารณาในตอนแรกที่สมัคร

  1. ประกันชีวิตจะมีความสมบูรณ์ของทุนประกันชีวิตก็ต่อเมื่อผ่านระยะเวลาของกรมธรรม์ไป 24 เดือนสมบูรณ์ นับจากวันที่เริ่มมีผลความคุ้มครอง หรือการต่ออายุกรมธรรม์ หากบริษัทประกันชีวิตสืบค้นพบประวัติสุขภาพระหว่าง 24 เดือน กรมธรรม์มีสิทธิ์จะถูกยกเลิก

  2. การถอนเงินในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ หากเป็นแบบที่ 2-4 จะสามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันอีกร้อยละ 2 ต่อปี แต่แบบที่ 5 การถอนเงินจากกรมธรรม์ จะถูกหักค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุไว้ในตารางค่าธรรมเนียม

  3. ระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัย สามารถจ่ายผ่อนผันเป็นระยะเวลา 31 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย 

  4. การต่ออายุกรมธรรม์ แบบที่ 1 เนื่องจากไม่มีมูลค่าบัญชี หากพ้นระยะเวลาผ่อนผันจะหมดความคุ้มครอง ส่วนแบบที่ 2-5 หากมีมูลค่าบัญชีเพียงพอจ่ายเบี้ยประกันเฉลี่ยเป็นรายเดือน ทางบริษัทประกันจะทำการกู้อัตโนมัติและคิดดอกเบี้ยตามแต่ละกรมธรรม์ แต่ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ สามารถยื่นเรื่องการต่ออายุกรมธรรม์ได้แต่พิจารณาความเสี่ยงของสุขภาพ ณ ขณะนั้น ส่วนแบบที่ 5 บางแบบจะไม่สามารถต่อได้เพราะจะคืนมูลค่าบัญชีให้กับผู้เอาประกันทันที

  5. สิทธิการนำมาคิดค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สัญญาประกันชีวิตจะต้องมีผลความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไป แบบที่1-3 เบี้ยประกันที่นำมาคิดลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีได้ทั้งก้อนที่เราชำระเบี้ยประกันชีวิต  แบบที่4 เบี้ยประกันที่นำมาคิดลดหย่อนได้2ส่วน ส่วนแรกประกันชีวิตสามัญปกติ ได้ค่าลดหย่อน 100,000 บาทต่อปี และ ประกันในส่วนบำนาญ (เงื่อนไข ต้องไม่เกิน 15%ของรายได้รวม และนำมาคิดได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี และต้องหัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือ กองทุนข้าราชการบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และหักเงินที่ลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ได้ทั้งก้อนที่เราชำระเบี้ยประกันชีวิต  แบบที่ 5 กรมธรรม์ Unit Link ไม่สามารถหักเบี้ยประกันได้ทั้งหมดที่เราชำระ จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่หักค่าลดหย่อนได้ แนะนำให้ขอใบรับรองการชำระเบี้ยในแต่ละปีเพราะจะมีมูลค่าไม่เท่ากัน

แท้จริงแล้วการทำประกันชีวิต มีหลักการพื้นฐานมาจากความรักและความรับผิดชอบ ต่อ ตนเอง ครอบครัว สังคมแวดล้อมของตัวเรา แต่การทำที่ดีต้องทำบนความพอดี  ไม่น้อย หรือมากเกินไปเพื่อทำให้เรามีความสบายใจในการถือครองกรมธรรม์ให้ครบกำหนดตามแผนที่เราวางแผนไว้