Beyond Blog

วางแผนเกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่

วางแผนเกษียณต้องมีเงินเท่าไร

หากเราหลับตาแล้วนึกถึงภาพในอนาคตเมื่อเราสูงอายุ เราคงอยากเป็นคนชราที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตั้งแต่ตื่นนอน กระทั่งเข้านอนและนอนหลับฝันดี ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการทำงานหนักในช่วงวัยชรา แต่หากได้ว่างแผนและเตรียมงินไว้ให้เพียงพอ เราอาจยังคงต้องทำงานเพื่อให้มีเงินสำหรับการดำรงชีพ ในขณะที่คนอื่นๆที่วางแผนและเก็บออมงินได้มากพอ สามารถพักผ่อนอย่างมีความสุข

เมื่อเราคิดจะเริ่มออมงินหรือได้เริ่มออมเพื่อการการกษียณอยุของเราแล้ว เราควรคำนึถึง, 2 ปัจจัยหลัก ที่มีผลต่อการวางออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ คือ

1) อัตราเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลให้เงินของท่านด้อยคลงเรื่อยๆ แลส่งผลให้เราต้องใช้งินมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อซื้สินค้ที่เหมือนเดิมในแต่ละปี จากข้อมูลธน่าคารแห่งประเทศไทย (2563) พบว่า ประเทศไทยมีสถิติเงินเฟ้อทั่วไปย้อนหล้เฉลี่ย 30 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533-2562) เท่ากับร้อยละ 3.01 ต่อปี

2) ที่อยู่ของเงินที่เหมาะสมกับแต่ละคน ที่ให้ผลตอบแทนคดหว้ไม่น้อยเกินไปและมีความเสียไม่มากเกินไ ซึ่งเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้จาก “แบบประเมินความเหมาสมในการลงทุน” หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

หากป้จจุบันเรามีอายุ 30 ปี และต้องการใช้งินในช่วงเกษียณคือนละ 30,000 บาท หรือเท่กับ, 360,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อุปี เมื่อทำการคำนวณจะพบว่ำ เมื่อไหนที่เราอายุ 60 ปี เราจะต้องมีเงินเพื่อใช้จ่ายประมาณ 873,814 บาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

และถ้าเราวางแผนจะเกษียณเมื่ออายุ 61 ปีและมีแผนใช้จ่ายเงินถึงอายุ 90 ปี พบว่าจะต้องใช้จ่ายเงินรวมประมาณ 42.8 ล้านบาท ถ้เราคาดการณ์ว่าเราจะหาผลตอบแทนในช่วงเกษียณอายุได้ร้อยละ 4 ต่อปี(อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อ) เราจะต้องมีเงินสดและทรัพย์สินที่จัดเตรียมสำหรับใช้เพื่อการเกษียณประมาณ 23.6 ล้านบาท โดยเราสามารถคำนวณหาจำนวนเงินที่จะต้องจัดเตรียมสำหรับการเกษียณเบื้องต้นของเราได้จากเวปไซด์ของ ก.ล.ต.

(https://www.smarttoinvest.com/Pages/Know%20Investment/Money%20Calculation%20Tool/MoneyRetirement.aspx) หรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

จากสถิติการออมเงินของคนไทยในบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจำ พบว่า คนไทยมีบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากปุระจำรวม 103 ลำานบัญชี โดยมีเพียง 1 ล้านกว่าบัญชี ที่มีงินเกิน 1 ล้นบาท และมีข้อมูลที่นตกใจมากดิ บัญชีส่วนใหญ่ (89 ล้ำนบัญชี) มีงินในบัญชื่น้อยกว่า 5 หนบาท ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, ตุลาคม 2563) เราสมารถลือกได้ ว่าเราจะมีชีวิตที่ยังต้องทำงานอย่างหนักในช่วงสูงวัยพราะไม่มีงินใช้ หรือจะเลือกชีวิตที่มีความขและสบายใจในยามชราที่มีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลตัวเองและคนที่ท่านรัก Beyond Wealth ช่วยให้คำแนะนำด้นการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุที่เหมาะสมกับท่านได้ 

https://www.smarttoinvest.com/Pages/Know%20Investment/Money%20Calculation%20Tool/MoneyRetirement.aspx